മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം       മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം

Wednesday, October 29, 2014

|3 comments

മുംബൈ സാഹിത്യ വേദി നവംബർ മാസത്തെ സാഹിത്യ ചർച്ചയിൽനവംബർ 2 ഞാ യറാ ഴ്ച  മാട്ടുംഗ കേരള സമാജം ഹാളിൽ വൈകിട്ട് 6 ന് 


ശ്രീ ആർ കെ മാരൂർ കഥകൾ അവതരിപ്പികുന്നു.

കണക്കൂര്സുരേഷ് വർമ്മ ------- ,
എന്നിവരുടെ നിരയിൽ എന്തുകൊണ്ടും സ്ഥാനം പിടിക്കാവുന്ന മറുനാടൻ ക ഥാകാരനാണു ശ്റീ മാരൂർനഗരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജൈവീക പരിസങ്ങളെ കണ്ടെ
ത്തി തന്റെ കഥകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാരൂർ ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഫീച്ചറുകളും കഥകളും എഴുതുന്നു." ഒരിടം ഇപ്പോൾ ഒറ്റക്ക് " "അയാൾ ചരമ കോൾത്തിൽ തന്നെയാൺഎന്നീ കഥാ സമഹരങ്ങളും "മഞ്ഞു ദൈവങ്ങളും മണിശിലകളുംഎന്ന നോവലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു.

മാ രൂരിന്റെ കഥകൾ 

Monday, October 27, 2014

നവംബർ മാസത്തെ സാഹിത്യ ചര്ച്ച

|1 comments
നവംബർ മാസത്തെ സാഹിത്യ ചര്ച്ച 

നവംബർ -2 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട്  6-ന് 
ശ്രീ മാരൂർ കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു .
എല്ലാ സാഹിത്യ സ്നേഹികളെയും മാട്ടുന്ഗ കേരള സമാജം ഓഫീസിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു

 സ്നേഹത്തോടെ 

വിത്സണ്‍ 
കണ്വീനർ 
സാഹിത്യവേദി 

Followers