മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം       മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം

Saturday, February 28, 2015

മുംബൈ സാഹിത്യ വേദി

ഈ മഹാനഗരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായ, ദുഃ ഖങ്ങളോടും, ദുരന്തങ്ങളോടും ,അനീതികളോടും, അതിക്ക്രമങ്ങളോടും , അധാര്‍മ്മികതളോടും , അസമത്വങ്ങളോടും , അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോടും , യാന്ത്രികമായി സമരസപ്പെട്ടു പോകാന്‍ ബൗദ്ധി കമായി ഷണ്ഡത്വം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരെ അതില്‍ നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സാഹിത്യവേദി ചെയ്യുന്നത് .ആരേയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സരളതയും അരേയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ആശയ സംവാദവുമാണു ഒരു ക്ളാസ്സ് മുറിയില്‍ ഒതുങ്ങാവുന്നത്ര ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞ 47 വര്‍ഷമായി അനവരതം അവിരാമം നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

വില്‍സണ്‍
കണ്‍വീനര്‍ 
മുംബൈ സാഹിത്യ വേദി

0 comments:

Followers