മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം       മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം

Thursday, December 1, 2011

Debate on Globalization: More Responses Part - 2
 

 

ആഗോളഗ്രാമത്തിലെ ബഹുസ്വരതകള്‍- സാഹിത്യവേദി പ്രതിമാസ ചര്‍ച്ച-നവംബര്‍ മാസം (റിപ്പോര്‍ട്ട്)


 Dear Rajan,

Thanks for your responses. 
You have rightly captured the theme of my article in the quotes below  from UN Millennium report (3rd para of the comments).  Globalization is not a panacea and it has many ills.  We can and need to work on its negative points rather than throwing out the idea itself.  Inclusiveness is also not limited to just sharing of economic benefits.  Globally, there are gaps in knowledge, technology, culture, etc as well as these also need to be shared (not to be imposed)

We can discuss the other issues (impact of growth on employment, trader greed etc.) when we meet on this Sunday at Matunga.


With regards, 

(M. Pushpangadan)

Response from 
P K Surendran, Film Critic & Social Worker.

It is interesting to note that the debate on the article presented in Sahityavedi has moved out of the closed class rooms of Matunga Kerala Bhavanam to the cyber space.

When we talk about globalization, there is something more than the issues related to economics etc. that we usually discuss. There is a very serious issue related to the culture. In the new world order, the identity/culture of a nation is slowly erased. A nation without identity/culture is soul-less. This hollowness is best to mould the people accordingly. This has already taken place in various levels -- language, taste, dressing, relationships, value systems, etc.
These changes started taking place slowly since industrialization. Urbanization furthered its momentum. This happened in the name of so-called 'progress'. One can argue that there are number of positive sides to these 'developments', but if we look at the other side, the price we pay for this is too high.


With regards,

P.K. Surendran

0 comments:

Followers