മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം       മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം

Tuesday, December 30, 2014

എല്ലാ അക്ഷര സ്നേഹികൾക്കും മും ബൈ സാഹിത്യ വേദിയുടെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍

മധ്യവർഗ സ്ത്രീകളുടെ ആസക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യ സ്തമായി  വായനയിലും എഴുത്തിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന അപൂർവവക്തിത്വമാണ് ശ്രീമതി രജനി നാരയണന്റേത്.
 അച്ഛനമ്മമാരുടെ  അക്ഷര ശ്ലോകാഭിമുഖ്യമാണ് കവയിത്രിയുടെ കാവ്യാഭിരുചി വളർത്തി എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗത കാവ്യ സരണി യുടെ സരളതയും ഗാനാത്മകതയും ആണ് രജനിയുടെ കവിതയുടെ മുഖമുദ്ര .  


0 comments:

Followers