മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം       മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം

Tuesday, September 28, 2010

മുംബൈ സാഹിത്യവേദിക്ക് 43 വയസ്സ്‌

click in the picture to get bigger size of the invitation

5 comments:

 • Kalavallabhan says:
  September 29, 2010 at 10:23 AM

  ആശംസകൾ.

 • T.A.Sasi says:
  September 29, 2010 at 6:13 PM

  ആശംസകള്‍..

 • This comment has been removed by the author.
  ആശിഷ് മുംബായ് says:
  September 30, 2010 at 1:26 PM

  This comment has been removed by the author.

 • ആശിഷ് മുംബായ് says:
  September 30, 2010 at 1:28 PM

  '43' ന്‍റെ നിറവില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സാഹിത്യ വേദിക്കു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്‍...
  സാഹിത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അക്ഷരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതിലുപരി മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ക്കൂട്ടം ആളുകള്‍ അവരുടെ പ്രേയ്ഗ്നമാണ് ഇന്നത്തെ സാഹിത്യവേദി....വേദിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും ഭാവുകങ്ങള്‍ നേരുന്നു,,,,,,,

 • രാമൊഴി says:
  October 2, 2010 at 11:44 PM

  my heartfelt greetings on this happy occasion!

Followers