മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം       മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം      മുംബയെ മലയാളി കൂട്ടയ്മയുടെ സാഹിത്യ ചര്‍ച്ചാ വേദി - 1967-ല്‍ സ്ഥാപിതം

Wednesday, November 30, 2011

Globalization debate: K. Rajan replies to Dr. M. Pushpangadan

Dr. M Pushpangadan, EIS Tilakan, K. Rajan


ആഗോളഗ്രാമത്തിലെ ബഹുസ്വരതകള്‍- സാഹിത്യവേദി പ്രതിമാസ ചര്‍ച്ച-നവംബര്‍ മാസം (റിപ്പോര്‍ട്ട്)


Dear Dr Pushpangadan,

I have recd your various forwards on the subject of Globalization, as a sequel to your article presented in Sahithyavedi.   You have attempted to give a holistic and idealistic view of globalization akin to `vasudhaiva kudumbakam’ , which in fact is a travesty of truth prevailing in the post-globalization era.    We should not forget that even with the lofty percept of vasudhiva kudumbakam, we have been subjecting our own people to prejudice, subjugation and exploitation – percept divorced from practice!   And globalization in its present incarnation (and there no common agreement even on the definition of globalization!), is more identified with the evils listed in your own article.

The proof of the pudding is in the eating.   UNDP Report says”  “…globalization, while enhancing the opportunities for some, shrinks them for many others.  Although globalization may seek to promote growth and yield profits, it misses out on the goals of equity, poverty eradication and enhanced human security.”

 Earlier, the UN Millennium Report had observed:   “The greatest challenge we face today is to ensure that globalization becomes a positive for all the (emphasis mine) world’s people, instead of leaving billions of them behind in squalor.  Inclusive globalization must be built on the great enabling force of the market, but market forces alone will not achieve it.  It requires a broader effort to create a shared future based on our common humanity in all its diversity.” (emphasis mine).

Even in a country like India blessed with all natural resources and a big reservoir of skilled labour, we see all the negative consequences.   Many studies have shown that the disadvantaged groups have becomes vulnerable owing to poor government spending/subsidies, only peripheral, unorganized labour at below subsistence level (which I had loosely termed as `under-employment’ in our discussion), and low quality imported goods infiltrating into Indian market due to absence of government control, etc.    The widening gap between the rich and the poor is ever increasing.

As it emerges today and as the antagonist say, by globalization “the ruling elites sought to harness the expansion of the world markets for their own interests”, moving freely across the borders, extracting natural resources and diverse human resources.       

If a true globalization as you envision is to take place, I personally feel and wish that the forces at play behind the economic globalization first work on a humanitarian globalization – make the world war-free and declare disarmament.   The military budgets of the developed nations can build a humanitarian paradise on earth.

With regards,

K Rajan

PS:  Your comments on the medicine prices, decline in the organized labour, etc.  etc.  deserve strong rebuttal.   For want of ready data (I threw away my old records while shifting residence, now I have to re-build), may be some other time.  Authenticity of many statistics trotted out is questionable, as pointed out by an ex-Reserve Bank Governor.  As they say, Lies, Damn Lies and Statistics.

1 comments:

 • Anonymous says:
  December 1, 2011 at 11:55 AM

  It is interesting to note that the debate on the article presented
  in Sahitya Vedi has moved out of the closed class rooms of Matunga
  Kerala Bhavanam to the cyber space.

  When we talk about globalisation, there is something more than
  the issues related to economics etc. that we usually discuss. There is a very sderious issue related to the culture. In the new world order, the
  idendity/culture of a nation is slowly erased. A nation without
  idendity/culture is soul-less. This hollowness is best to mould
  the people accordingly. This has already taken place in various
  levels -- language, taste, dressing, relationships, value systems, etc.
  These changes started taking place slowly since industialisation.
  Urbanisation furthered its momentum. This happened in the name of
  so-called 'progress'. One can argue that there are number of positive
  sides to these 'developments', but if we look at the other side,
  the price we pay for this is too high.

  P.K. Surendran

Followers